فرهنگی‌هنری 04:00 - 06 بهمن 1399
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش قانون تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را ابلاغ کرد که در آن مواردی چون احیای ۴ تبصره ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش، اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان، ساماندهی املاک مازاد آموزش و پرورش و ایاب و ذهاب رایگان دانش آموزان در مناطق روستایی تعیین تکلیف شده است.

اجاره مدارس در ساعات غیر رسمی/ جزئیات اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان

به گزارش ایسنا، علی الهیار ترکمن ابتدای بهمن ماه، «قانون تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره را که در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم  قانون اساسی، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد را جهت اجرا و بهره برداری به استان ها ابلاغ کرد.

قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود که با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس مورخ ۱۱ آذر ۹۹ و تأیید شورای نگهبان، در سوم دی ماه از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مواد قانون یاد شده بر عهده مقامات مجاز در سطح ادارات کل آموزش و پرورش استانها خواهد بود.اما قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به این شرح است:

اختصاص یک درصد درآمد شرکت ها و سود خالص بانک های دولتی به آموزش و پرورش

در ماده ۱ این قانون آمده است که دولت مجاز است معادل یک درصد (۱٪) درآمد شرکت ها و سود خالص بانک های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت در آمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاصی پیش بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

این اعتبار ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی می شود. خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک در صد (۱٪) کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکت ها و بانک های مذکور تسویه کند.

اجازه ساماندهی املاک مازاد و اجاره مدارس در ساعات غیر رسمی صادر شد

در ماده ۲ قانون نیز آمده است که وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجاره واگذار کند.

همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.

تبصره ۱- پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.

تبصره ۲- مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ۱۰ سال تعیین می شود.

تبصره ۳- منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه های سنواتی درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش می شود. هرگونه مصرف این وجود برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است.

در ماده۳ این قانون نیز آمده است که در اجرای ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند۹۳  با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع مو ضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از مؤسسات و بنگاه های اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه های سنواتی برابر موافقتنامه های مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان از اول بهمن ۹۹

تبصره- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال ۱۳۹۹ نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. بار مالی این تبصره در متن اعتبار پیش بینی شده در ردیف ۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تأمین می شود و از تاریخ اول بهمن ۹۹  قابل اجرا است.

اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذی نفع در سنوات بعد منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه های سنواتی است.

احیای ۴ تبصره ماده ۱۸ قانون شوراها

صدور گواهی پایان کار ساختمانی منوط به أخذ تأییدیه

در ماده ۴ قانون نیز اشاره شده است که تبصره ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو و چهار تبصره به شرح زیر به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب۲۶ دی ۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:تبصره ۱- کلیه مجموعه های مسکونی با حداقل ۲۰۰ واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک شهر جدیدالاحداث، کوی، برزن، سازمانی و غیر سازمانی مشمول این ماده هستند. شهرک های زیارتی و تفریحی که مساکن دائم نداشته و به طور نسلی از آنها استفاده می شود از شمول این تبصره خارج اند.

تبصره ۲- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های مسکونی است و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به أخذ تأییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان ها خواهد بود.

ضمنا کلیه معافیت های مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری است.

تبصره ۳- احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون که تاکنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند مکلف اند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می شود، تأمین کنند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استان ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۴- کلیه محاکم قضائی موظف اند شکایت موضوع تبصره های (۲) و (۳) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) ارزش آن محکوم کنند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.»

همچنین در بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان های شهرستان ها و مناطق کشور عبارت «سه درصد۳٪» جایگزین عبارت «تا پنج درصد» شد.

آموزش و پرورش مکلف به تامین وسیله ایاب و ذهاب رایگان دانش آموزان مناطق روستایی 

در ماده ۵ قانون نیز آمده است که در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد وزارت آموزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانش آموزان تأمین کند.

انتهای پیام

 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار فرهنگی‌هنری

فرهنگی‌هنری
«خبرگزاری ایسنا» هفدهم اسفندماه سالروز شهادت سردار «محمد ابراهیم همت» فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) است.
فرهنگی‌هنری
«خبرگزاری مهر» محمدرضا عطایی‌فر نویسنده و کارگردان «مرگ گرم» درباره اجرای این کنسرت نمایش به خبرنگار مهر گفت: آخرین تئاتر من پرفورمنسی بود با نام «صلح سیاه و سفید» که در کشورهایی مانند اکراین و بلاروس به صحنه بردم و با استقبال مخاطبان هم روبرو شد. بعد از آن بود که ...
فرهنگی‌هنری
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «برف آخر» به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین عسگری و تهیه‌کنندگی حسن مصطفوی که چندی پیش در شمال کشور آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و امین حیایی در نقش و چهره‌ای متفاوت جلوی ...
فرهنگی‌هنری
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر، کتاب آموزش ساز «هَندپَن (هنگ درام)» به همراه لوح فشرده تصویری با نگارش و اجرای مهدی دیزانی توسط نشر «خنیاگر» پیش روی مخاطبان قرار گرفت. در پشت جلد کتاب درباره معرفی این اثر می‌خوانیم: هَندپَن (هَنگ‌درام) از سازهای کوبه‌ای کو...
فرهنگی‌هنری
«خبرگزاری مهر» خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سال‌هاست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری یک مؤسسه طرح‌های فصلی را برگزار می‌کند و در طول سال فرصتی به علاقه مندان یار مهربان می‌دهد که با استفاده از یارانه دولتی به تهیه این کالای فرهنگی بپردازند. استان فارس در...
فرهنگی‌هنری
«خبرگزاری مهر» خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سال‌هاست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری یک مؤسسه طرح‌های فصلی را برگزار می‌کند و در طول سال فرصتی به علاقه مندان یار مهربان می‌دهد که با استفاده از یارانه دولتی به تهیه این کالای فرهنگی بپردازند. استان فارس در ...
فرهنگی‌هنری
«خبرگزاری ایسنا»  فیلم «یدو»که به تازگی پروانه نمایش گرفته، فعلاً اکران نخواهد شد و اولویت سازندگانش شرکت دادن آن در جشنواره‌های خارجی است.
فرهنگی‌هنری
«خبرگزاری ایسنا» انتشار مجدد یک مصاحبه قدیمی از «کلئوئی ژائو» کارگردان فیلم «سرزمین آواره ها» موجب شده گروهی در کشور زادگاهش چین او را یک خیانت کار معرفی کنند.
فرهنگی‌هنری
به انگیزه بزرگداشت ایرج محمدی در جشنواره نمایش عروسکی
«خبرگزاری ایسنا» اوایل دهه 50 رییس دانشکده هنرهای دراماتیک همت گماشت و رشته تازه‌ای پایه‌گذاری کرد. حتما خوب می‌دانست این رشته نوپا دریچه‌های جدیدی بر آموزش و هنر ما می‌گشاید. بدین ترتیب رشته نمایش عروسکی تاسیس شد.
فرهنگی‌هنری
گفت وگو با افشین شاهرودی ـ عکاس
«خبرگزاری ایسنا» افشین شاهرودی درباره رضایت خانواده‌ها برای عکاسی از چهره کودکانشان، بیان می‌کند: رضایت خانواده برای عکاسی از کودکان شان به این معنا نیست که عکاس می‌تواند معیارهای قانونی و اخلاقی را در کار خود نادیده بگیرد. چنین رضایتی هرگز به عکاس اجازه نم...

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

آگهی

تبلیغات متنی (ویژه)

تبلیغات متنی

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است